top of page
תנאי הזמנה ותקנון:

1. שיש אריאל בע״מ (להלן ״החברה״) תספק את הסחורה למזמין במועד שנקבע או בסמוך לו. אולם,
החברה לא
תהא אחראית לאיחור במועד ההספקה אם נבע משביתות, תקלות בתובלה ימית,
התערבות של כוח עליון או כל גורם אחר שלחברה לא הייתה שליטה עליו כגון אי מציאת גושי אבן
מתאימים, תקלה במכונות במחצבה בחול וכיוצא בזאת;. המזמין מודע לכך שסחורה המיובאת מגיעה
מחו״ל וקיימים גורמים רבים שלחבר
ה אין שליטה עליהם אשר עשויים לעכב את הגעת הסחורה. בכל
מקרה מוסכם כי איחור של עד 15 ימים לא יחשב באיחור (להלןאיחור בהספקה).
2. במידה ויחול איחור בהספקה יהא המזמין רשאי לבטל את ההזמנה, אך בכל מקרה לא יהיה זכאי
לסכום העולה על הסכום אותו שילם בפועל לחברה,
והמזמין מוותר מראש על כל טענה כנגד
החברה בגין נזק
מכל סוג שהוא בגלל איחור בהספקה.
3. החברה תספק את הסחורה שהוזמנה באיכות טובה בהתאם למקובל בענף.

4. הלקוח אחראי לבדיקת הסחורה במחסני החברה או בביתו בקבלת הסחורה עד 24 שעות מקבלת הסחורה, כאשר בבדיקה זו עליו לוודא כי האריחים שבחר הם לפי שביעות רצונו בגוון הנכון ותקינים.
החברה לא אחראית לפגמים מכל סוג שהם, או לטענה בדבר גווני צבע שונים ובלתי אחידים, לאחר הוצאת הסחורה ממחסניה.
5. במעמד האספקה על הלקוח לבדוק ולוודא שקיבל את כל הכמות המוזמנת, תקינות המוצרים
והתאמתם להזמנה. במקרה של אי תאימות או בעיה בכמות יש להודיע מיידית ולא יאוחר מ-24
שעות מרגע קבלת הסחורה. לאחר מועד זה, לא תהיה ללקוח כל טענה בדבר איכות או כמות השיש
שניתנה לו.
6. לא ישתמש המזמין בסחורה אלא לאחר בדיקתה. אם בתחילת הוצאת השיש מהארגזים נתגלו
פגמים כל שהם בשיש ואי התאמה להזמנה, יעצור הקונה מיד את הוצאת הסחורה , יזמין את
החברה לבדוק את הסחורה ולא ימשיך לפרוק את הסחורה. ריצוף ו/או שימוש בסחורה יהווה
אישור מצד המזמין לתקינותו ולהתאמתו המלאה להזמנה.

7. ריצוף אבן טבעית/גרניט פורצלן/פרקט יש לרצף אך ורק על ידי איש מקצוע הבקיא בריצוף, ובהתאם להוראות התקינה הישראלית וכללי המקצוע המקובלים.
8. חישוב כמויות: חישוב הכמויות יעשה על ידי המזמין או בא כוחו. ניתן להעזר באיש המכירות בחישוב
הכמויות אולם החברה אינה אחראית לחישוב הכמויות גם אם בוצע על ידה. אנו ממליצים להוסיף כ-
15% מכמות האריחים המחושבת עקב פחת, עבודה, ושמירת אריחי רזרבה.
9. הבעלות בסחורה תעבור לקונה רק לאחר תשלום מלוא התמורה וקבלתה.
10. במידה והמזמין יבצע בחירת ארגזים במחסני החברה הרי שהסחורה תחשב כסחורה שסופקה.
11. ביטול הזמנה הינו בהתאם להוראות החוק. מוסכם כי סחורה שהוזמנה מחו"ל ו/או יוצרה במיוחד עבור הלקוח, לרבות סחורה שעובדה במיוחד לדרישות הלקוח, לא ניתן לבטל
את הזמנתה כלל.
12. ביטל הלקוח את ההזמנה בהתאם לחוק (ולא סחורה שהוזמנה מחול או נחתכה במיוחד), רשאית החברה לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של %10 ממחיר הסחורה או 117 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

13. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי רשאית החברה לחייב את הלקוח גם בעבור דמי הסליקה בהתאם
לחברת האשראי.

14. יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
15. בכל מקרה שהקונה הוא חברה או תאגיד, החותם על ההזמנה ו/או המחאה אחראי באופן אישי
למסמך ו/או ההמחאה עליהם הוא חתום.

16. אחריות- אחריות שיש אריאל למוצרי החברה היא לתקופה של שנה ממועד הרכישה ועם הצגת חשבונית קנייה בלבד.האחריות תהיה בכפוף לשימוש סביר במוצר. למען הסר ספק, באבן טבעית גידים חורים וכיוצא בכך וכפי שפורט לעיל אינם נחשבים לפגמים והם חלק מטבעה של אבן טבעית ואינם באחריות החברה.
17. יעוץ: ניתן לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה בנושא ישום האריחים, ביצוע ליטוש לאריחי השיש
בטלפון : 09-9562233.

שיש ואבן טבעית:

1. המזמין מודע לכך ששיש ואבן טבעית הינו מוצר טבעי וגידים, סדקים וחורים קטנים אינם נחשבים
כפגם, הם חלק מהמראה הטבעי של השיש וניתנים לטיפול יעיל. אפשר שתהיה שונות בגוון
ובטקסטורה כתוצאה מפערים בין זמני החציבה וגושי האבן ואין לראות בהם פגם אלא חלק מאופיו
של המוצר. לכן, לא ניתן להחזיר אריחי שיש בטענה לאי התאמה של מרקם, גוון, טקסטורה, גידים,
עורקים וכיוצא בזאת. האמור אינו חל במקרים בהם אי ההתאמה נובעת מאספקת שיש שונה מזה שצויין
בהזמנה.

2. ניקוי שיש יעשה ללא דטרגנטים וללא חומצות. במקרה של ספק, יש לפנות לחברה על מנת לקבל הנחיות.
3. שיש ואבן טבעית יש לרצף אך ורק על ידי איש מקצוע הבקיא בריצוף שיש, ובהתאם להוראות התקינה הישראלית וכללי המקצוע המקובלים. מומלץ לרצף על גבי מדה ועם טיט עם דבק אקרילי וללא סיד ו/או חול
מחצבה ובשימוש בטיט מלא מתחת לכל אריח. ביצוע ריצוף שלא בהתאם לאמור לעיל יהיה
באחריות המזמין וכל נזק ו/או כתמים ו/או שינוי גוון שיגרמו לשיש יהיו באחריות המזמין בלבד. באבן ושיש טבעי אין להשתמש במלט אפור.
4. שיש ואבן טבעית מסופק עם סטיות מידה של עד 3  וכן ללא פאזות, ולכן יכולים להיות פגמים ושברים קלים
בפינות. על המזמין לבצע מריחת דבק אפוקסי מתאים בכל החריצים וללטש על ידי לטש מקצועי בעל
ניסיון על מנת לקבל משטח ברמה מתאימה לסחורה אותה רכש. לא תתקבל כל טענה כנגד השיש
אם לא יתבצע ליטוש כאמור.

5. מובן ללקוח כי במוצרים של אבן טבעית ושיש, כתמי חלודה, "טלויזיות", והבדלי גוון ומרקם כתוצאה מהתחמצנות שונה של ברזל באבן עלולים להופיע עם הזמן ולשנות את מרקם האבן. אין אפשרות לחזות תופעות אלה מראש או למנעם.

6. אבן ושיש הן מוצר נקבובי אשר לו יש ספיגה ולכן יש ליישם סילר בהתאם להוראות יצרן הסילר לאחר התקנה השיש\אבן טבעית וכל תקופה הנקובה בהוראות יצרן הסילר. 

חיתוכים:

1. חיתוכים באבן ובגרניט פורצלן אשר נעשים בשיש אריאל נעשים במסורי מים ולא בלייזר ולכן אינם מדוייקים לגמרי ויש סטיות של עד 3 מ"מ בחיתוך. כמו כן בעת החיתוך יכולים להיווצר גרדים ופצעים קטנים באריח עקב החיתוך במסור מים. 

2. במידה וניתן לשיש אריאל אריחים לחיתוך יתכן וחלקם ישברו בעת החיתוך והחברה לא תיקח אחריות על השבר. במידה ויהיה שבר רב תיצור החברה קשר עם הלקוח ותעדכנו בכך ותעצור את החיתוך.

פרקט אלון טבעי:

1. אין לשטוף אלון טבעי במים אלא רק במטלית לחה.

2. הפרקט רגיש יותר לשריטות, מאשר רצפת השיש ולכן, גרירה של ציוד על פני הפרקט - כמו ארון או כיסאות עם גלגלים – יכולה לגרום בקלות לשריטהיש להגן על הפרקט ולשים מתחת לרהיטים כבדים או שורטים מדבקות מניעתיות שימנעו חיכוך שורט עם הרצפה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page